Com són les emprenedores i els emprenedors socials?

Tractar de definir un perfil únic dels emprenedors o emprenedores socials és realment molt difícil. La nostra experiència i l’anàlisi de diferents estudis ens porten a extreure les següents conclusions sobre els trets característiques dels emprenedors socials:

– Es centren en la creació de valor social i es preocupen per aportar noves idees o visions a determinats reptes col·lectius o problemes socials.
– Intenten d’innovar al trobar un producte o un servei nou/diferent, o una nova visió per un repte social.
– Entenen que per tirar endavant els seus projectes necessiten un ecosistema de suport.
– Busquen les solucions a reptes que intenten afrontar d’una forma sistemàtica.
– Es llencen a realitzar projectes empresarials molt abans d’assegurar-se que disposen dels recursos necessaris per realitzar-los.
– S’arrisquen, amb gran determinació, a participar en aventures empresarials que altres no s’atreveixen a desenvolupar.

En resum, un emprenedor social és una persona innovadora, que observa els problemes socials i veu oportunitats per realitzar canvis transformadors. A més, sol ser una persona visionaria, al mateix temps que pragmàtica, i dirigeix la seva visió de forma col·laborativa, assolint la implicació i el compromís de diversos grups d’interès (Elkington & Hartigan, 2008).